eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

rekru

ZASADY ZGŁOSZENIA FORMULARZA (PODANIA) ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
 4. Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić 90 pkt (razem z egzaminem gimnazjalnym lub szkoły podstawowej).
 5. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).

Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych, Branżowej Szkoły I stopnia im Żołnierzy Niezłomnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie.

§ Warunki szczegółowe rekrutacji wynikają z Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020


1) Dla absolwentów gimnazjum
Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru (tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja – 21 czerwca 2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca do 16 lipca 2019 r.

• wymagane dokumenty:– wniosek rekrutacyjny- dwa zdjęcia- karta zdrowia

• założenie konta elektronicznego przez absolwenta gimnazjum odbywa się pod adresem https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

2/ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

21-25 czerwca 2019 r.

3/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26 czerwca 2019 r.

Termin uzupełniający do 21 lipca 2019 r.

4/ Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

11 lipca 2019 r.

Termin uzupełniający do 6 sierpnia 2019 r.

5/ Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

11 – 15 lipca 2019 r.

Termin uzupełniający 26 – 28 sierpnia 2019 r.

6/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca – 15 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)

termin uzupełniający od 26 – 28 sierpnia 2019 r.

7/ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

16 lipca 2019 r. o godz. 12.00

termin uzupełniający 30 sierpnia 2019 r. godz. 12:002/ Dla absolwentów szkoły podstawowej:

Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru (tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja – 21 czerwca 2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca do 16 lipca 2019 r.

• wymagane dokumenty:– wniosek rekrutacyjny- dwa zdjęcia- karta zdrowia

• założenie konta elektronicznego przez absolwenta szkoły podstawowej odbywa się pod adresem https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

2/ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu.

21-25 czerwca 2019 r.

3/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26 czerwca 2019 r.

Termin uzupełniający do 21 lipca 2019 r.

4/ Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

11 lipca 2019 r.

Termin uzupełniający do 6 sierpnia 2019 r.

5/ Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

11 – 15 lipca 2019 r.

Termin uzupełniający 26 – 28 sierpnia 2019 r.

6/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca – 15 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)

termin uzupełniający od 26 – 28 sierpnia 2019 r.

7/ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

16 lipca 2019 r. o godz. 12.00

termin uzupełniający 30 sierpnia 2019 r. godz. 12:00

§ Powyższe terminy są zgodne z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 określonymi w Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020 Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. (cała treść zarządzenia dostępna pod linkiem Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty.


TECHNIKUM W GRODKOWIE (4 – letnim po gimnazjum/ 5 - letnim po szkole podstawowej) - cyklu kształcenia w zawodzie:

 • technik informatyk
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W GRODKOWIE po szkole podstawowej
o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

  • fryzjer
  • kucharz
  • sprzedawca
  • murarz – tynkarz
  • mechanik pojazdów samochodowych (praktyczna nauka zawodu może odbywać się na warsztatach szkolnych*)
  • operator maszyn rolniczych, (praktyczna nauka zawodu może odbywać się na warsztatach szkolnych*)
  • mechanik pojazdów motocyklowych
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • lakiernik
  • blacharz
  • blacharz samochodowy
  • elektryk
  • cukiernik, piekarz
  • stolarz
  • tapicer
  • krawiec
  • magazynier
  • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów


*) UWAGA !!! - zaleca się uczniom chcących mieć praktykę na warsztatach szkolnych o zapewnienie sobie dodatkowo możliwości praktyki u pracodawcy.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W GRODKOWIE po szkole gimnazjalnej
o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

  • fryzjer
  • kucharz
  • sprzedawca
  • murarz – tynkarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator maszyn rolniczych
  • mechanik pojazdów motocyklowych
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • lakiernik
  • blacharz
  • blacharz samochodowy
  • elektryk
  • cukiernik, piekarz
  • stolarz
  • tapicer
  • krawiec
  • magazynier
  • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów

Informacja dotycząca rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób elektroniczny poprzez stronę:https://opolskie.edu.com.pl/
w terminie od 13.05 do 21.06

Skorzystaj z prawa wyboru trzech szkół, które są w naszej ofercie!!!
Sekretariat szkoły udziela wszelkiej pomocy w obsłudze systemu rekrutacji oraz zapewnia możliwość wydrukowania wszelkiej potrzebnej dokumentacji. Przyjdź chętnie pomożemy ;)

 

Liczba możliwych do uzyskania punktów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie
na rok szkolny 2019/2020

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 • Przeliczane są na punkty według zasady – z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 • Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty wynosi maksymalnie
  100 punktów.
 •  Kandydatom do Technikum w Grodkowie przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego,  matematyki, języka angielskiego oraz z 2zajęć edukacyjnych spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki – wskazanych do danego typu technikum
 • Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Grodkowie przyznawane
  są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki, biologii i historii.

Przedmioty brane pod uwagę przy ustalaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie:

Nazwa szkoły

Zajęcia edukacyjne, z których oceny zostaną przeliczone na punkty

Technikum Informatyczne

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Technikum Ekonomiczne

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

Technikum Hotelarstwa

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

Technikum Mechanizacji Rolnictwa
i Agrotroniki

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Technikum Pojazdów Samochodowych

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka

Technikum logistyczne

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

j. polski, matematyka, biologia, historia

       W przypadku, gdy dziecko nie uczyło się j. angielskiego – inny język nowożytny

 każdy z wybranych przez ucznia przedmiotów

 ocena:

 Punkty przyznawane są według następujących zasad:

 • celujący              - 18  pkt,
 • bardzo dobry     - 17 pkt
 • dobry                  - 14 pkt
 • dostateczny       - 8 pkt
 • dopuszczający   - 2 pkt

 Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, które będą miały znaczenie w dalszej edukacji w szkole:

 1) ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,

 2) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

 • międzynarodowym –  4 punkty, 
 • krajowym        –  3 punkty, 
 • wojewódzkim   –  2 punkty,
 • powiatowym    –  1 punkt;

3)    udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i konkursach tematycznych:

Na szczeblu wojewódzkim:

 • Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 • Dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów, 
 • Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty;

  Na szczeblu o zasięgu ponad-wojewódzkim:

  • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
  • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów, 
  • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

  Na szczeblu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

  • Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów, 
  • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty, 
  • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;
  • stały udokumentowany wolontariat – 3 punkty.

  4) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

 • stały udokumentowany wolontariat – 3 punkty.
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy wykażą:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

 

Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:

 

 • limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,
 • istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

Do pobrania:

Oświadczenie pracodawcy

Zasady rekrutacji do szkoły

Jeżeli nie możesz odczytać plików, pobierz Acrobat Reader

 

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

DreamSpark

rcre

moodle-logo

image001

moll