eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSR CKP GRODKÓW

TECHNIKUM

INFORMATYCZNE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAW.

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W GRODKOWIE
PROWADZI ZAPISY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO NASTEPUJĄCYCH SZKÓŁ:
TECHNIKUM W GRODKOWIE o 4 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:
 • technik informatyk
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik agrobiznesu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik pojazdów samochodowych
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W GRODKOWIE
o 3 – letnim cyklu kształcenia w zawodzie:
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • murarz – tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,(praktyczna nauka zawodu może odbywać się na warsztatach szkolnych)
 • operator maszyn rolniczych,(praktyczna nauka zawodu może odbywać się na warsztatach szkolnych)
 • mechanik pojazdów motocyklowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • lakiernik,
 • blacharz,
 • blacharz samochodowy,
 • elektryk,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • tapicer
 • krawiec
 • magazynier
 • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów
Informacje dot. rekrutacji:
 • Rekrutacja szkolna prowadzona jest w sposób elektroniczny poprzez stronę www.opolskie.edu.com 
 • Sekretariat szkoły udziela wszelkiej pomocy w obsłudze systemu rekrutacji oraz zapewnia możliwość wydrukowania wszelkiej potrzebnej dokumentacji. Przyjdź, chętnie pomożemy :)
Harmonogram rekrutacji:
Składanie podań przez rodziców kandydatów
do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1
29 maja - 23 czerwca 2017
Składanie przez kandydatów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów
23 - 27 czerwca 2017
Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punków uprawniających do przyjęcia
10 lipca 2017 godzina 12.00
Wydanie kandydatom skierowań na badania lekarskie
10 - 11 lipca 2017
Rodzice lub kandydaci pełnoletni składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
i innych wymaganych dokumentów
od 10 lipca - 13 lipca 2017 do godziny 12.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, podanie informacji o wolnych miejscach
14 lipca 2017 godzina 14.00
Postępowanie uzupełniające
od 27 sierpnia 2017
godzina 12.00
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
Kandydaci do klas pierwszych Technikum w Grodkowie składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:
 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej www.opolskie.edu.com.pl lub odbiór w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Grodkowie składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:
 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej www.opolskie.edu.com.pl
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia i kartę szczepień,
 • dwie fotografie
 • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie. - wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowe szkoły POBIERZ
Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
1. Kryteria rekrutacji:
1) O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów przydzielonych przez komisję rekrutacyjną według następujących zasad:
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
Język polski
dopuszczający
4 punkty
21 punktów
dostateczny
10 punktów
dobry
14 punktów
bardzo dobry
18 punktów
celujący
21 punktów
wybrane zajęcia edukacyjne
dopuszczający
2 punkty
18 punktów
dostateczny
8 punktów
dobry
12 punktów
bardzo dobry
16 punktów
celujący
18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
6 punktów
 
Maks. 25 pkt
Udział konkursach ( wymienionych w załączniku do zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty)
Na szczeblu wojewódzkim
3 punkty
Maks 14 pkt
Na szczeblu ponadwojewódzkim 5 punktów
Osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne
lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym
Na szczeblu powiatowym (I-III)
1 punkt
Na szczeblu wojewódzkim (I-III)
2 punkty
Na szczeblu ponadwojewódzkim (I-VI) 3 punkty
Dodatkowe osiągnięcia
Wzorowa ocena z zachowania
1 punkt
 
Udział w zajęciach kulturalno-artystycznych 1 punkt
Uznana praca w samorządzie szkolnym 1 punkt
Stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu
2 punkty
 
Egzamin gimnazjalny
 
100 punktów
   
2) Przedmioty brane pod uwagę przy ustalaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie:
Nazwa szkoły
Zajęcia edukacyjne, z których oceny zostaną przeliczone na punkty
Technikum Informatyczne
j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka
Technikum Ekonomiczne
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
Technikum Handlowe
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
Technikum Hotelarstwa
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
Technikum Obsługi Turystyki
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka
Technikum Pojazdów Samochodowych
j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka
Technikum Agrobiznesu
j. polski, j. angielski, matematyka, biologia
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
j. polski, matematyka, biologia, historia
Wykaz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim za które przyznawane są dodatkowe punkty:
1. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”
2. Olimpiada „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1768-1864.Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Wasz i Naszą”
4. Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”
5. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
6. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”
7. VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich
8. Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
9. Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym - ,, Ksiażę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz
W przypadku , gdy dziecko nie uczyło się j. angielskiego – inny język nowożytny
3) Maksymalna liczba punktów ustalona w postępowaniu kwalifikacyjnym – 200.
4) Minimalna ilość punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do techników wynosi 60.
5) Limit miejsc we wszystkich oddziałach Zespołu wynosi od 28 do 32.
6) Pierwszeństwo w przyjęciu do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych mają absolwenci gimnazjum z roku szkolnego 2017/2018.
7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
8) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale Zespołu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w pkt. 8, mają jednakową wartość.
Do pobrania:
Jeżeli nie możesz odczytać plików, pobierz Acrobat Reader

 

Tytuł –Technik Informatyk - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie EE.08. i EE.09. 
Kwalifikacja: Nauczysz się:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Złożyć komputer osobisty z podzespołów
 • Zainstalować sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • Naprawić komputer osobisty, odzyskać z komputera osobistego dane użytkownika;
 • Jak skonfigurować sieci wirtualne, rutery, urządzenia telefonii internetowej, serwery
 • Jak zarządzać i administrować sieciowymi systemami operacyjnymi
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • Tworzyć strony internetowe (HTML/CSS)
 • Tworzyć i administrować bazy danych
 • Tworzyć aplikacje internetowe (PHP)
 • Tworzyć projekty graficzne (PS/COREL)
 szymon


ciscoAkademia Sieciowa CISCO (za darmo) oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania i rozwoju
sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy.
grafikaSpecjalność: Grafika projektowa
W naszym programie nauczania przeznaczyliśmy dodatkowe godziny na grafikę projektową. Przedmiot niespotykany w innych szkołach, na którym będziesz tworzyć min. wizytówki, banery oraz rollupy reklamowe. Koniecznie odwiedź galerię naszych uczniów znajdującą się na 1 piętrze szkoły.
agroasDreamSpark - darmowe systemy operacyjne!
Specjalnie dla uczniów naszej szkoły, dzięki ogólnoświatowemu programowi DreamSpark, mamy darmowe produkty Mirosoft (np. wszystkie wersje MS Windows). Przyjdź do nas i ciesz się legalnym oprogramowaniem, za które normalnie musiałbyś zapłacić, od nas dostaniesz je w gratisie.
gamesTurnieje gier FIFA, CS, LoL
Coroczne turnieje w najpopularniejsze gry (FIFA, CS, LoL) z mega nagrodami to już nasza tradycja. Damy Ci okazje zmierzyć się z kolegami z ławki lub innej klasy. Poznasz smak rywalizacji i walki o każdy punkt. Czasami nawet zagrasz z nauczycielem ze szkoły - takie rzeczy tylko u nas ;-)
agroasWycieczki firmowe
Organizujemy wyjazdy do znanych firm działających w branży IT min. DELL, GOODRAM i wiele innych. Będziesz mieć okazję zobaczyć jak powstają określone podzespoły oraz gotowe systemy komputerowe. Przetestujesz najlepszy sprzęt dla graczy tzw. AlienWare.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk potrafi:
 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • tworzyć zaawansowane projekty graficzne,
 • projektować i implementować współczesne strony internetowe
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową
 • zakładać bazy danych i administrować nimi
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL
 • stosować powszechnie używane języki programowania w szczególności C++, PHP, JavaScript
 • stosować metody programowania i doboru algorytmów,
 • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
 • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • grafik komputerowy,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego
 • firmy programistyczne,
 • marketing internetowy,
 • sklepy komputerowe,
 • punkty serwisowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
 • firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.
 • pracownia systemów operacyjnych,
 • informatyka rozszerzona,
 • multimedia
 • pracownia baz danych
 • pracownia sieci komputerowych
 • programowanie aplikacji
 • urządzenia techniki komputerowej
 • grafika komputerowa
Więcej o zawodzie.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika informatyka należy konfiguracja, dobieranie podzespołów i montaż komputerów. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy, ponadto wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, obsługuje urządzenia sieciowe oraz jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej. Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Tytuł –Technika Ekonomisty uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji zawód Technik ekonomista
A.36. Prowadzenie rachunkowości zawód Technik ekonomista, Technik rachunkowości
A.65 . Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych zawód - Technik rachunkowości
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik EKONOMISTA potrafi:
 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu
Perspektywa zatrudnienia
Przedmioty nauczania
 • specjalista d/s ksiegowych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • urzędnik podatkowy
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych
 • agent celny
 • specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • pośrednik pracy
 • marketing,
 • zarządzanie
 • banki i instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki budżetowe
 • wszystkie urzędy administracji państwowej
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe
 • we wszystkich przedsiębiorstwach prywatnych
 • własna działalność gospodarcza
 • kontynuowanie nauki na studiach
 • kadry i płace
 • podstawy prawa
 • marketing i zarzadzanie
 • rachunkowość
 • analiza finansowa
 • prawo podatkowe
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • statystyka
 • języki obce
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, umiejetnością posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. ekonomisty.

Tytuł –Technik Handlowiec uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec potrafi:
· organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
· wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
 • prowadzić działania reklamowe i marketingowe
 • organizować i prowadzić działalność handlową
 • zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa
 • stosować przepisy prawa
 • stosować różne formy obsługi konsumenta
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • merchandiser
 • referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • referent/asystent ds. sprzedaży
 • referent/asystent ds. obsługi klienta
 • kierownik działu handlowego
 • zastępca kierownika działu handlowego
 • specjalista ds. obsługi klienta
 • specjalista ds. sprzedaży
 • specjalista ds. zaopatrzenia
 • handlowiec
 • przedstawiciel handlowy
 • sprzedawca
 • specjalista do spraw marketingu
 • menadżer
 • kasjer
 • kupiec
 • akwizytor
 • małe i duże firmy handlowe
 • sklepy i hipermarkety
 • firmy produkcyjne i usługowe
 • prowadzenie własnej firmy handlowej
 • działy handlowe, reklamy, księgowość
 • towar jako przedmiot handlu
 • organizacja i techniki sprzedaży
 • obsługa klientów
 • marketing w działalności handlowej
 • przedsiębiorca w handlu
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • język angielski w działalności handlowej
 • sprzedaż towarów
 • symulacyjna firma handlowa
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie.
Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców, a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do jego podstawowych obowiązków należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec, samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić działania w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen oraz analizy kosztów handlowych.
Technik handlowiec organizuje i realizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie handlowym i produkcyjno-usługowym. Nadzoruje funkcjonowanie firmy handlowej. Analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych. Posługuje się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi i programami komputerowymi. Przygotowuje właściwą dokumentację sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji.
Technik handlowiec znajdzie pracę w działach handlu, zaopatrzenia, zbytu, reklamy, marketingu, w magazynach oraz kasach. Może pracować też jako przedstawiciel handlowy, a także jako pracownik biurowy lub założyć i prowadzić własną firmę. Po odbyciu określonego stażu pracy może być specjalistą lub kierownikiem. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie zarówno w firmach handlowych, usługowych produkcyjnych, jak i w różnych instytucjach.
Absolwent technikum handlowego potrafi posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
Absolwenci bez problemu mogą podjąć studia na dowolnych kierunkach. Jeśli zdecydujesz się na kierunki związane z profilem: handel, marketing, zarządzanie, finanse, rachunkowość, bankowość, ekonomia, administracja, prawo - to masz przewagę nad absolwentami liceów ogólnokształcących, ponieważ przedmioty zawodowe znane Ci są już z technikum.

Tytuł –Technik Hotelarstwa uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji (pod koniec II klasy)
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (po koniec I okresu IV klasy)
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:
 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy
 • stosować różne formy obsługi konsumenta
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej
 • oceniać jakość świadczonych usług
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej
 • prowadzić korespondencję i i obsługiwać sprzęt biurowy
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • sekretarka
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • recepcjonista
 • steward, stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • bufetowy (barman)
 • pokojowa
 • hotele i pensjonaty turystyczne,
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady uzdrowiskowe
 • agroturystyka
 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • branżowe organizacje fundacje i stowarzyszenia
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • własna działalność gospodarcza
 • organizacja pracy w hotelarstwie
 • działalność recepcji
 • usługi żywieniowe
  w hotelarstwie
 • marketing usług hotelarskich
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • język obcy w hotelarstwie
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne, agroturystyka i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej potrafi:
 • charakteryzować regiony turystyczne Polski i wybrane regiony turystyczne świata
 • dobierać atrakcje turystyczne do planowanych i organizowanych imprez turystycznych
 • przygotowywać oferty usług turystycznych
 • organizować imprezy krajowe i zagraniczne
 • posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi, planami miast oraz rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników
 • posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej
 • współpracować z kontrahentami biura podróży
 • obsługiwać klienta biura podróży
 • udzielać informacji turystycznej
 • kalkulować i rozliczać imprezy turystyczne zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stosować przepisy prawa obowiązujące w turystyce
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (pod koniec II klasy)
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (po koniec I okresu IV klasy)
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technik obsługi turystycznej
 • sekretarka
 • pracownik biurowy
 • kasjer walutowy
 • kasjer kolejowy
 • kasjer lotniczy
 • pracownik informacji turystycznej
 • stewardessy, pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia
 • hotele i pensjonaty turystyczne
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • własna działalność gospodarcza
 • podstawy turystyki
 • podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • marketing usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • język obcy w turystyce
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego, ponadto prowadzenie prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Technik obsługi turystycznej powinien charakteryzować się umiejętnością podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych opartych o zasady działań marketingowych, musi także być przygotowany do prowadzenia własnego biznesu wobec właściwie pojętej konkurencji na rynku pracy oraz działania zgodne z prawem.

Tytuł –Technik Agrobiznesu - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu potrafi:
 • organizować i wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
 • prowadzić marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych;
 • prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

Przedmioty nauczania
 1. Podjęcia działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy
 2. Technik samodzielnie może prowadzić własną produkcje gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach handlowych
 • urzędach administracji samorządowej
 1. Działalność gospodarcza w agrobiznesie
 2. Produkcja roślinna
 3. Produkcja zwierzęca
 4. Technika rolnicza
 5. Przepisy ruchu drogowego
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
 7. Przetwórstwo spożywcze
 8. Rachunkowość w agrobiznesie
 9. Język obcy w agrobiznesie
Więcej o zawodzie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem; prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej.
Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni

Tytuł –Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (egzamin pod koniec III klasy)
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (egzamin w IV klasie)
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • wykonywać prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
 • obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Poza tym potrafi
 • sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • komunikować się językach obcych;
 • wyszukiwać i selekcjonować informacje;
 • rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne;
 • pracować w zespole.
Zawody, do wykonywania, których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych;
 • operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 • kierowca w zakresie kat. T i B;
 • doradca techniczny;
 • kierownik produkcji w rolnictwie;
 • przedsiębiorstwa rolnicze;
 • zakłady naprawy sprzetu rolniczego
 • serwisy sprzetu rolniczego
 • sklepy i hurtownie z cześciami zamiennymi;
 • przedstawiciele handlowi
 • Zawód daje uprawnienia do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego!!!
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • podejmowanie działalności gospodarczej;
 • język obcy zawodowy;
 • przepisy ruchu drogowego kat T I B;
 • rysunek techniczny;
 • podstawy konstrukcji maszyn;
 • podstawy rolnictwa;
 • pojazdy rolnicze;
 • maszyny rolnicze;
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
 • użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • praktyki zawodowe.
agroasOd roku szk. 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W ramach współpracy nasi uczniowie będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
Więcej o zawodzie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Tytuł –Technik Pojazdów Samochodowych uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • Przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • Firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Czas nauki: 3 lata. Z nami zdobędziesz kwalifikacje zawodowe:
Kierunek: Kwalifikacja: Nauczysz się:
Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • Jak przyjąć samochód do diagnostyki, ocenić stan techniczny samochodu, zastosować programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych
 • Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 3 lata M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Przeprowadzać przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych
 • Wykonać prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
Szkoła wielozawodowa w wybranym przez Ciebie zawodzie 3 lata
 • Ty wybierasz zawód i pracodawcę – podpisujesz z nim umowę,
 • W naszej szkole będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących
 • Na czterotygodniowym kursie w Kluczborku będziesz uczył się przedmiotów zawodowych
 • Zajęcia praktyczne będziesz odbywał u swojego pracodawcy ( dwa dni w tygodniu w kl. I, trzy dni w kl. II i III)
animexOd roku szk. 2015/2016 znana firma ANIMEX obejmuje opieką wszystkich kandydatów, którzy będą chcieli uczyć się jako młodociani pracownicy w zawodach:wędliniarz, elektromechanik, monter-elektronik, operator obrabiarek skrawających oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń. Firma oferuje umowę o pracę ( zajęcia praktyczne będą odbywać się na terenie zakładu w Opolu) i oraz bardzo bogaty program stypendialny. Szczegóły w prezentacji <pobierz>.
agroasOd roku szk. 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W ramach współpracy nasi uczniowie będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań
 • Przeprowadzać przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych
 • Wykonać prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
 • Obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia w: Przedmioty nauczania
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik operator pojazdów I maszyn rolniczych
 • Wszystkie zawody świadczące usługi np. fryzjer, kucharz, cukiernik i inne
 • Ty wybierasz zawód i pracodawcę – podpisujesz z nim umowę,
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Rolnictwo
 • Handel
 • Usługi
 • Produkcja
 • Przedmioty ogólnokształcące
 • Na czterotygodniowym kursie w Kluczborku będziesz uczył się przedmiotów zawodowych dla uczniów, którzy wybiorą szkołę wielozawodową
 • Praktyki zawodowe
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Użytkowanie sprzętu rolniczego
Więcej o zawodzie.
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem rolnictwa wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i obsługi maszyn rolniczych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Szkoła wielozawodowa w wybranym przez Ciebie zawodzie daje możliwość uzyskania wymożonego zawodu, to ty wybierasz zawód i pracodawcę a w szkole będziesz uczył się tylko przedmiotów ogólnokształcących.
Akcje charytatywne
3
Numer na poniedziałek
: 3
:-)

Odwiedza nas 14 gości

wilczybieg2

DreamSpark

moodle-logo