eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

REKRUTACJA !!!

LOGISTYK

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

INFORMACJE OGÓLNE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł zawodowy  w danym zawodzie.

 W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat.

pdf malePODANIE

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

  • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
  • zdobyciu nowego zawodu
  • zmianie pracy
  • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie będzie prowadzić od 1 września 2013 roku kursy w kwalifikacjach

M.1 - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (kwalifikacja w zawodzie „Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych” oraz „Technik mechanizacji rolnictwa”)

M.2 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w rolnictwie (kwalifikacja w zawodzie „Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych” oraz „Technik mechanizacji rolnictwa”)

Kursy będą prowadzone w formie zaocznej. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się z wykorzystaniem Internetu.
Przyjmujemy już zapisy na te kierunki.

Ogólne informacje o kursie kwalifikacyjnym:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej kwalifikacji, słuchacz uzyskuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu. Na podstawie otrzymanego zaświadczenia może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu, że zawody podzielone są na kwalifikacje, możliwe jest elastyczne przekwalifikowanie się w zależności od potrzeb  rynku pracy lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje daje to możliwość w niektórych przypadkach niewielkim nakładem poszerzenia zakresu swojego wykształcenia.

 

Słuchacz uzyskuje tytuł zawodowy, gdy zda egzaminy na wszystkie kwalifikacje przypisane do zawodu oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu.

Egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji.

Egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach składają się z dwóch części:

  • Z części teoretycznej, w której wiedza sprawdzana jest za pomocą testu jednokrotnego wyboru. Ta część egzaminu będzie przeprowadzana w trybie on-line
  • Drugim etapem jest część praktyczna obejmująca praktyczne wykonanie zadania. W tej części zdający będzie musiał osiągnąć efekt końcowy – którym może być wyrób, usługa, dokumentacja lub zestawienie tych elementów w zależności od zawodu i kwalifikacji

Dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą przeprowadzane po zakończeniu zajęć. Egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Organizacja i forma kursu kwalifkacyjnego:

okres nauczania: 2 semestry  w formie zaocznej

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
  • podanie i kwestionariusz (pobrane w sekretariacie) .

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

 
wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll