OŚWIADCZENIE

(pracownika jednostki/ rodzica/ ucznia)*

Ja…………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           (imię i nazwisko)

na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie (mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka: imię i nazwisko dziecka) przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków, Tel. 77 415 52 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celach promocyjnych na stronie internetowej, w internetowych profilach społecznościowych, w publikacjach prasowych oraz w pozostałej przestrzeni publicznej i w mediach.

Data i podpis ....................................................

*niepotrzebne skreślić

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1.    Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczniów jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków, tel. 77 415 52 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.    Państwa i uczniów dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
b)  promocji   osiągnięć   i   pozytywnego   wizerunku  Administratora na podstawie udzielonej przez  Państwa  zgody  na  podstawie  art.  6  ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
c)  zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  na podstawie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
4.    Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c)   jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.
5.    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne.
6.    Odbiorcami Państwa i uczniów danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty prawnie uprawnione.
7.    Państwa i uczniów dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
8.    Państwa i uczniów dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a)  pkt 3a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) pkt  3b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu
c) pkt 3c) będą przechowywane przez okres 5 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9.    Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia (tylko w przypadku wyrażonej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
10.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    Nie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
12.    Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu i profilowaniu i dlatego nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

Joomla templates by a4joomla