91375051 2857445791017258 6704083261997449216 o
W związku z licznymi zapytaniami dot. pracowników młodocianych w czasie pandemii poniżej przedstawiam informacje otrzymane ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Szczegółowe informacje zostały przesłane do cechów.

1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracownika młodocianego.
Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UWAGA: Druk senacki nr 96 - ustawa w trakcie procedowania, wymaga przyjęcia przez Senat i podpis Prezydenta)
Na podstawie art. 15f. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół branżowych I stopnia pracodawcy są zobowiązani do zwolnienia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Wynagrodzenie młodocianych.
Pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego mają prawo do refundacji wypłaconego wynagrodzenia.

Młodociani pracownicy nie są wliczani do limitu liczby pracowników w przypadku określania kategorii wielkości przedsiębiorcy dlatego składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę także podlegają refundacji, ponieważ nie podlegają zwolnieniu za 3 m-ce, które wprowadzi w/w tzw. specustawa.
Należy zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dotyczy młodocianych pracowników bez względu na formę w jakiej realizowane jest dokształcanie teoretyczne, a więc także młodocianych, którzy dokształcają się w formach pozaszkolnych.

3. Młodociani pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo.
Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu. Do przedmiotowych limitów nie zalicza się także osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskim.

Przepisy będą obowiązywały od dnia 12 marca 2020 r.
Tak więc jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona.
Joomla templates by a4joomla