uwaga

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. W naszej szkole działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone poprzez platformę Moodle, a zatem wszyscy powinni z niej korzystać. Uczniowie, którzy nie mają w e-dzienniku podanego swojego maila zobowiązani są natychmiastowego uzupełnienia i przekazania maila wychowawcy, wtedy będzie dopiero możliwość uzyskania dostępu do platformy Moodle.

Nauczyciele poprzez platformę Moodle

1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).

2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny.

3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

4. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel.

Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

2. Organizują naukę własną w domu.

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

8. Treści do samodzielnej pracy dla uczniów znajdują się na platformie Moodle!!!

Rodzice

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły. 3. W miarę możliwości wspierać dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Joomla templates by a4joomla